ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น โดยการเสนอวาระของผู้ถือหุ้น มีผลบังคับใช้ 1 พ.ค.นี้ และเตรียมตัวในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 66 ส่วนการมอบฉันทะจะมีผลบังคับใช้16 ม.ค.นี้ ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 65

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และการชักชวนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้เป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทน เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตามมติคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ได้เห็นชอบการออกหลักเกณฑ์ เพื่อรองรับเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทน

ก.ล.ต. จึงออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการเสนอวาระของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีแนวทางในการเสนอวาระที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ระยะเวลาในการเสนอวาระ และข้อมูลประกอบการเสนอวาระ โดยประกาศจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สามารถเตรียมตัวใช้หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้

ส่วนการออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะตามมาตรา 89/31 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ในการมอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งประกาศฉบับนี้จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดเรื่องคุณสมบัติผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงข้อมูลประกอบการชักชวน โดยประกาศจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 มกราคม 2565 เพื่อให้สามารถใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com

admin

Related Posts