ธุรกิจฝึกอบรม ตัวช่วยเสริมทักษะคน-องค์กร คาดค่าใช้จ่ายแตะ 6.08หมื่นล.ปี70

ธุรกิจฝึกอบรม ตัวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แรงงานของไทย-องค์กรธุรกิจรับมือเมกะเทรนด์ ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะทุนมนุษย์และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สอดคล้องนโยบายประเทศรองรับ New S Curve / First S Curve

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ชี้ธุรกิจฝึกอบรม (Corporate training) นับเป็นตัวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแรงงานไทย -องค์กรปรับกลยุทธ์พัฒนาทักษะ ตอบโจทย์เมกะเทรนด์-การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ช่องว่างด้านบุคลากรของไทย เป็นปัญหาทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ กล่าวคือ ไทยยังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะที่จำเป็นต่อโลกอนาคตหลายด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้าน Data Analytic ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

 

อีกทั้งประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นของไทย ทำให้สัดส่วนกำลังแรงงานลดลง ยิ่งกดดันให้ต้องการ productivity จากแรงงานสูงขึ้น เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้หล่อเลี้ยงประชากรที่มีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ซึ่งมองว่าธุรกิจฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากร หรือ Corporate training จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยติดอาวุธทางปัญญาและแก้ปัญหานี้ได้

 

ปัจจุบันธุรกิจนี้มีผู้ประกอบการอยู่ประมาณ 5,100 ราย มูลค่าตลาดประมาณ 20,000 ล้านบาท แต่มีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก คาดว่าจะแตะระดับ 60,800 ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2570 หรือเติบโตเฉลี่ยถึง 26.4% ต่อปี (CAGR 2562-2570)

“เมกะเทรนด์ที่สำคัญของโลกหลายด้าน จะสร้างโอกาสให้กับธุรกิจฝึกอบรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรในโลกยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของเทคโนโลยีในกลุ่มดิจิทัลที่ถูกนำมาปรับใช้ในภาคธุรกิจมากขึ้น กระแส Green economy ที่จะนำมาสู่การจ้างงานในกลุ่ม green jobs เช่น ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทดแทน ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 100 ล้านตำแหน่งทั่วโลกภายในปี 2050 อีกทั้งการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง Environment Social and Governance จะทำให้ภาคธุรกิจต้องพัฒนาคนให้มีความเข้าใจในหลักการ ESG ด้วย นอกจากนี้อายุขัยประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเข้าสู่สังคมสูงวัย ยิ่งตอกย้ำให้เราต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเริ่มเห็นองค์กรธุรกิจชั้นนำในประเทศไทย เพิ่มเม็ดเงินการลงทุนพัฒนาบุคลากรมากขึ้น ซึ่งได้นำไปสู่การยกระดับผลการดำเนินงานของภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมของธุรกิจ ทั้งด้านการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร”

นายกิตติศักดิ์ กวีกิจมณี นักวิเคราะห์ ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASSกล่าวเสริมว่า แม้จะมีโอกาสที่มากขึ้น แต่ ธุรกิจ Corporate training เองก็จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาทักษะที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดยคำนึงถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปในยุค New Normal เร่งแสวงหาความร่วมมือจาก partner ภายนอก และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ปัญญาประดิษฐ์, Virtual Reality หรือ Augmented Reality เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“เราเริ่มเห็นธุรกิจ Corporate training ใช้วิธีการที่หลากหลายและทันสมัยในการส่งมอบบริการฝึกอบรม เช่น การจัด Bootcamp สำหรับสร้างโปรแกรมเมอร์ การจำลองสถานการณ์หรือ simulation เพื่อฝึกฝนพนักงานขายให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ โดยผู้ให้บริการฝึกอบรมควรให้ความสำคัญกับความรู้และทักษะแห่งโลกอนาคตที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ไม่เพียงแต่เฉพาะความรู้เชิงเทคนิคที่เกี่ยวกับงาน แต่รวมถึง soft skill ที่จำเป็นต่อการทำงานแห่งโลกยุคใหม่ด้วย เช่น creativity and innovation, leadership, collaboration เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ความร่วมมือกับ partner กลุ่มต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาหรือด้านเทคโนโลยี จะยิ่งช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ Corporate training ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บุคลากรในภาคธุรกิจมีความพร้อมรับมือกับงานแห่งโลกอนาคต ช่วยขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไปให้เข้มแข็ง และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย”

อย่างไรก็ตาม มูลค่าการฝึกอบรมตามแผนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)นั้นไทยต้องลงทุนจำนวน 20,800ล้านบาทจากตอนนี้มีเพียง 1หมื่นล้านเฉพาะพัฒนาทักษะจึงมีโอกาสเติบโตอีก 6เท่า อีกทั้งหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น New S Curve และ Frist S Curve ที่อยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งสามารถสร้างทักษะใหม่รองรับได้อีกมาก โดยเฉพาะประเทศไทยมีสัดส่วนฝึกอบรมอีกพอควรเทื่อเทียบกับต่างประเทศ

ทั้งนี้ ภาครัฐยังมีมาตรการสนับนุน อาทิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8ปี หรือ กระทรวงการศึกษาธิการรับรองหลักสูตรให้กับองค์กรธุรกิจเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 250% หรือขอรับเงินสนับสนุนจากดีป้า เป็นต้น

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/category/money_market

admin

Related Posts