CIVIL คว้างานพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด

“ซีวิลเอนจีเนียริง” คว้างานโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด พัฒนาโครงการระบบป้องกันน้ำท่วม เพื่อบริหารจัดการน้ำในลำคลองเพชร และคลองหนองกรวด สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนไทยและต่างชาติเข้ามาลงทุนในพื้นที่ หนุนเม็ดเงินการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL เปิดเผยว่า บริษัทฯประสบความสำเร็จในการเข้ารับงานโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด โดยได้รับความไว้วางใจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เป็นผู้ดำเนินงานบริหารโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เพื่อวางระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด โดยจะปรับปรุงระบบระบายน้ำในบริเวณคลองเพชร และคลองหนองกรวด ซึ่งเป็นคลองหลักของชุมชนให้มีประสิทธิภาพการระบายและกักเก็บน้ำในคลอง เพื่อป้องกันน้ำท่วม พร้อมก่อสร้างอาคารชลศาสตร์ไว้เป็นอาคารอำนวยการในการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในคลองทั้ง 2 แห่ง

สำหรับโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด เป็นหนึ่งในพื้นที่การค้าการลงทุนที่สำคัญของประเทศที่ภาครัฐต้องการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาลงทุนเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาค อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรให้แก่จังหวัด ที่ก่อให้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพที่ดีให้แก่คนในพื้นที่และทำให้เศรษฐกิจการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาให้มีความคึกคักมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ความชำนาญงานวิศวกรรมโยธา รวมถึงสนับสนุนด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่เหมาะสมเพื่อเข้าดำเนินงานก่อสร้างโครงการงานระบบป้องกันน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย งานการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณลำคลองเพชร ช่วง กม.0+028.0 ถึง กม.1+786.0 และระบบระบายน้ำบริเวณคลองหนวดกรวด ช่วง กม.0+275.0 ถึง กม. 1+143.0 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและงานประตูระบายน้ำคลองเพชร เพื่อบริหารจัดการน้ำในลำคลองให้มีประสิทธิผลสูงสุดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการก่อสร้าง 780 วันนั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลกระทบในรอบด้านที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และชุมชนรอบด้านที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ พร้อมกับยึดมั่นในคุณภาพงานบริหารโครงการก่อสร้างที่ดีเพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ตรงต่อเวลา เพื่อให้โครงการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมดังกล่าว ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนที่ต้องการเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด และช่วยขับเคลื่อนให้แก่เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปใอนาคต

“เรามุ่งมั่นนำความสามารถด้านการบริหารโครงการก่อสร้างเข้าไปร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นและยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจจังหวัดตราดให้เจริญเติบโต ผ่านการพัฒนาโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญต่อการค้าการลงทุนในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยส่งมอบงานที่มีคุณค่า มีคุณภาพและตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชนในพื้นที่ ได้รับโอกาสที่ดีจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ดียิ่งขึ้น” นายปิยะดิษฐ์ กล่าว
URL
105

admin

Related Posts