KTBST SEC ชวนวางแผนลงทุนกองทุนอัติโนมัติผ่าน “KTBST Wealth Advice”

KTBST SEC ชวนวางแผนการลงทุนในกองทุนรวมอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมั่นคง ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “KTBST Wealth Advice”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) (KTBST SEC) กล่าวว่า การวางแผนการเงินให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นเรื่องที่ KTBST SEC ให้ความสำคัญมาตลอด ปัจจุบันสินทรัพย์การเงินการลงทุนมีความหลากหลายและเป็นที่สนใจเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ (GEN Y/ Z) ทั้งเพื่อการเก็งกำไร เพื่อการออมในระยะยาว และการลงทุนตามเป้าหมาย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การลงทุนเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดสินทรัพย์ต่างๆรวมถึงความเสี่ยงอย่างละเอียด บางครั้งการลงทุนด้วยตนเองอาจเจอประสบปัญหา ในเรื่องความชำนาญในการลงทุน การหาข้อมูล รวมไปถึง ความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์ที่ลงทุนที่ยังไม่มากพอ เท่ากับผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้เรื่องการลงทุน ถือเป็นอุปสรรคและความเสี่ยงต่อการจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวได้

KTBST SEC ได้เล็งเห็นข้อจำกัดและอุปสรรคดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบบริการวางแผนลงทุนในกองทุนรวมแบบอัตโนมัติสม่ำเสมอเป็นรายเดือน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่เรียกว่า “KTBST Wealth Advice” เพื่อเป็นช่องทางให้ทุกคนทุกกลุ่มทุกวัยสามารถวางแผนการเงินตามเป้าประสงค์ของตนเอง ด้วยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเป็นรายเดือนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน หรือ DCA-Dolar Cost Average ด้วยการคัดเลือกกองทุนรวมและบริหารพอร์ตลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ของ KTBST SEC ทำให้ผู้ลงทุนไม่ต้องเสียเวลาลงทุนด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือความรู้เรื่องการลงทุนมาก อีกทั้งยังสามารถเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินที่น้อยและทยอยลงทุนได้สม่ำเสมอทุกเดือน

“ด้วยจุดเด่น คือ การออกแบบเป้าหมายแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการของคนทุกช่วยอายุวัย เช่น เพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่งงาน วางแผนการศึกษา ลงทุนเพื่อการเกษียณ หรือ บริหารเงินเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณ โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกเป้าหมายการลงทุนจากบริการ KTBST Wealth Advice ที่ออกแบบพอร์ตการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ และพิจารณาเลือกสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมคุณภาพที่คัดเลือกจาก 100 กว่ากองทุนจาก 19 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่เป็นพันธมิตร เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่เลือกลงทุนได้ อีกทั้งพอร์ตลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับภาวะตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญ” นายฉัตรพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้บริการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติของ KTBST Wealth Advice เป็นการลงทุนในรูปแบบการออมที่น่าสนใจ ลงทุนง่าย โดยไม่มีเงื่อนไขจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ และสามารถกำหนดวันที่ต้องการลงทุนในแต่ละเดือนรวมถึงปรับเปลี่ยนจำนวนเงินลงทุนได้อย่างสะดวก และไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่กองทุนรวมกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน และเมื่อลงทุนแล้วลูกค้าสามารถติดตามพอร์ตลงทุนได้ด้วยตนเอง ทั้งสัดส่วนการลงทุน ความคืบหน้าแผนการลงทุน และรายละเอียดการถือครองหน่วยลงทุนได้สะดวกผ่าน KTBST e-Service ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.ktbst.co.th หรือ แอปพลิเคชัน KTBST Life ผ่านสมาร์ทโฟน

 

“เมื่อพิจารณาจากปัจจัยการลงทุนในเวลานี้ที่ทำให้สินทรัพย์ความผันผวนสูงจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ การลงทุนภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวและมีประสบการณ์จึงมีความสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน KTBST SEC ตั้งเป้าหมายว่า แพลตฟอร์ม KTBST Wealth Advice ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นี้จะเป็นเครื่องมือบริหารการเงินที่ช่วยให้กลุ่มคนทุกวัยได้เข้าถึงตลาดทุนและที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จทางการเงินและเป้าหมายในการวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นคง” นายฉัตรพงศ์ กล่าว

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

admin

Related Posts